سوالات شما

برای بیمه شدگان بانک های صادرات ،سپه ،تجارت ،کشاورزی ،مرکزی و بیمه تکمیلی پاسارگاد و آسیا رایگان است.
تامین اجتماعی ،خدمات درمانی ،کارکنان دولت ،روستاییان 
اسکرول به بالا